fbpx

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA, vienotās reģistrācijas Nr. 40003113629, juridiskā adrese: “Grīvas”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV – 3040.
“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir e – pasts: nakotne@gpu.lv.

Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai vai ar juridisko personu saistītai fiziskai personai (esošajam Klientam, kā arī potenciālajam un bijušajam Klientam) vispārīgu informāciju, kā “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA (Uzņēmums) apstrādā personas datus.
“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Klienta Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA norāda, ka arī citos uzņēmuma dokumentos var tikt sniegta papildus informācija par Klienta personas datu apstrādi.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā:
 Kādā formā Klients sniedzis personas datus (papīra formātā, elektroniski, sarunā ar uzņēmuma pārstāvi, telefoniski vai caur kontaktplatformu).
 Kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formātos tie tiek apstrādāti.
Klientam, balstoties uz iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas pamatojās uz Pārziņa (Uzņēmuma) vai trešās personas leģitīmām interesēm, tostarp profilēšanu. Uzņēmumam ir tiesības turpināt apstrādāt Klienta personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas tiesības.
Gadījumos, kad “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMAM NĀKOTNE” SIA izmanto Klienta personas datus tiešā mārketinga nolūkiem, Klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi šādām vajadzībām.

Klienta Identifikācijas dati – Piemēram, vārds un/vai uzvārds, piegādes vieta.
Klienta kontaktinformācija – Piemēram, piegādes adrese, telefona numurs, e – pasta adrese, saziņas valoda.

Privātuma politika

Uzņēmums ievāc Klienta personas datus kā priekšnosacījumu, lai veiktu ar komercdarbību saistītus uzdevumus, kā arī, lai īstenotu leģitīmās intereses. Šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt uzņēmuma produkcijas pārdošanu un piegādi Klientam.

“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta:

 • apakšpunktu – Datu subjekts (Klients) ir devis piekrišanu,
 • apakšpunktu – Līguma noslēgšanai un izpildei, pēc Datu subjekta (Klienta) pieteikuma,

(c) apakšpunktu – Pārziņa (Uzņēmuma) juridisks pienākums, lai izpildītu Uzņēmuma saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu,

(f) apakšpunktu – Pārziņa (Uzņēmuma) vai trešās personas leģitīmās intereses, lai realizētu Uzņēmuma un Klienta starpā pastāvošās saistības, realizētu noslēgto līgumu.

“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 1. Produkcijas pārdošanai:
 • Identifikācija;
 • Līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
 • Saziņa, apkalpošana;
 • Produkcijas pārdošana;
 • Produkcijas piegāde;
 • Produkcijas uzlabošana un jaunas produkcijas attīstība;
 • Kvalitātes kontrole;
 • Klientu noturēšana;
 • Norēķinu administrēšana.
 1. Klientu apkalpošanas kvalitātes kontrolei:
 • Telefona sarunu ar Klientu ierakstīšana;
 • Elektronisko pasūtījumu saglabāšana;
 1. Biznesa plānošanai un analītikai.
 2. Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz saimniecisko darbību gaļas izstrādājumu produkcijas pārdošanas un citu normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei.
 3. Informētībai:
 • Izdevīgi piedāvājumi (akcijas, atlaides, dāvanas, reklāmas);
 • Dalība konkursos, pasākumos;
 • Dalība klientu aptaujās;
 • Svētku apsveikumi.
 1. Ja personas dati būs nepieciešami citiem nolūkiem, veicot datu ievākšanu, Klients par to tiks informēts. Šāda datu sniegšana Klientam ir brīvprātīga.

“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA leģitīmās intereses ir:

 1. Veikt komercdarbību;
 2. Pārdot produkciju;
 3. Pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 4. Nodrošināt līguma saistību izpildi;
 5. Novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 6. Saglabāt Klientu pieteikumus, piezīmes un pasūtījumus (mutiskus, rakstiskus, elektroniskus) pēc produkcijas pārdošanas;
 7. Veikt telefona sarunu ierakstīšanu ar Klientu, lai veiktu Klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli, organizētu līguma sagatavošanu noslēgšanai vai līgumsaistību izpildi;
 8. Analizēt Uzņēmuma mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 9. Veikt darbības Klientu noturēšanai;
 10. Izstrādāt, attīstīt un reklamēt Uzņēmuma produkciju;
 11. Novērst krāpniecību;
 12. Nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 13. Nodrošināt elektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 14. Uzlabotu produkcijas pārdošanas efektivitāti;
 15. Nodrošinātu un uzlabotu Uzņēmuma produkcijas kvalitāti;
 16. Administrēt maksājumus (veiktos, neveiktos);
 17. Vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 18. Informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai citu uzkrāto Klienta informāciju, izņemot:

 1. Saskaņā ar Klienta rakstisku, skaidru un nepārprotamu piekrišanu.
 2. Uzņēmuma trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (Piemēram, produkcijas piegādes nolūkos).
 3. Ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
 4. Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma.

Personas datu glabāšanas laikposms vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 1. Kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, saruna, kurā tiek noslēgts mutisks līgums vai izdarīts pieteikums līguma noslēgšanai).
 2. Dati nepieciešami tam nolūkam, kam tie saņemti.
 3. Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 4. Kamēr ārējo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzņēmums vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses.
 5. Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

Personas dati tiek glabāti pēc iespējas īsāku laika posmu un tiek dzēsti vai anonimizēti, ja tie vairs nav nepieciešami norādītajam nolūkam, kādam tie tika vākti un apstrādāti.

Piekļuve personas datiem

Klientam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir uzņēmuma rīcībā:

 1. Pieprasīt to labošanu, papildināšanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu.
 2. Pārnest personas datus piemērojamo normatīvo aktu kārtībā.
 3. Iebilst pret vai atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.
 4. Realizēt citas savas datu subjekta tiesības.

Personas datu pārredzamība

Pieprasīt informāciju par uzņēmuma rīcībā esošajiem Klienta personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības Klients var iesniedzot iesniegumu rakstiskā, elektroniskā (izmantojot drošu elektronisko parakstu) veidā vai mutiski. Uzņēmums izvērtēs iesnieguma saturu un iespēju Klientu identificēt un atkarībā no situācijas patur iespēju lūgt Klientam papildus sevi identificēt, ar mērķi nodrošināt Klienta datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA saņemot pieprasījumu no Klienta par uzņēmuma rīcībā esošajiem Klienta personas datiem:

 1. Bez nepamatotas kavēšanās sniegs atbildi normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
 2. Iespēju robežās attiecīgi tos labos vai dzēsīs.

Personas datu atsaukšana

Ja “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz KLIENTA DOTU PIEKRIŠANU, tad:

 1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā ATSAUKT sniegto piekrišanu, un uzņēmums turpmāk klienta personas datus šim nolūkam vairs neapstrādā.
 2. Pierišanas atsaukšana īstenojama, ciktāl datu apstrāde neizriet no uzņēmuma pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Piekrišanu var atsaukt iesniedzot iesniegumu rakstiskā, elektroniskā (izmantojot drošu elektronisko parakstu) veidā vai mutiski. Uzņēmums izvērtēs iesnieguma saturu un iespēju Klientu identificēt un atkarībā no situācijas patur iespēju lūgt Klientam papildus sevi identificēt, ar mērķi nodrošināt Klienta datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukums neietekmē tās datu apstrādes, kas veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Personas datu labošana

Aktualizēt, veikt izmaiņas personas datos Klients var iesniedzot iesniegumu rakstiskā, elektroniskā (izmantojot drošu elektronisko parakstu) veidā vai mutiski. Uzņēmums izvērtēs iesnieguma saturu un iespēju Klientu identificēt un atkarībā no situācijas patur iespēju lūgt Klientam papildus sevi identificēt, ar mērķi nodrošināt Klienta datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Profilēšana

Lai nodrošinātu ērtu un efektīvu saimniecisko darbību gaļas izstrādājumu produkcijas pārdošanu, uzņēmums Klienta datus var izmantot automatizētā lēmumu pieņemšanā, piemēram, personalizētam piegādes grafikam, pamatojoties uz to informāciju, kas ir nodota uzņēmumam un atkarībā no Klienta pasūtījuma nodošanas ieradumiem.

Klients nevar atteikties no šāda veida automatizētas personas datu apstrādes (profilēšanas), taču Klientam ir iespēja lūgt pārskatīt pieņemto lēmumu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Jautājumu un iebildumu gadījumus (par uzņēmuma veikto Klienta persona datu apstrādi un aizsardzību prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem), Klients var vērsties:

 1. “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA (e – pasta adrese: nakotne@gpu.lv).
 2. Datu valsts inspekcijā (Mājaslapa: dvi.gov.lv).

“GAĻAS  PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA patur tiesības vienpusēji jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā sakarā ar izmaiņām uzņēmuma darbībā vai  normatīvajos aktos. Izmaiņas vai papildinājumi tiek publicēti interneta vietnē www.gpu.lv/Privātuma politika.

National Development Plan
National Development Plan
SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” 2017.gada 26.janvārī noslēdza ar LIAA līgumu SKV-L-2017/36 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
On the 26th of 2017 „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” Ltd. has signed the agreement No. SKV-L-2017/36 with Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) for the project “International competitiveness promotion”, which is co-financed by the European Regional Development Fund.